Algemene Voorwaarden

Artikel 1   Algemene bepalingen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Klant en Thinking of Holland (hierna: “TOH”), op welke wijze tot stand gekomen dan ook (schriftelijk, mondeling, via de webshop, email of in een filiaal van TOH), tenzij uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk tussen TOH en de Klant anders is overeengekomen.
1.2 Algemene voorwaarden waarvan een Klant zich eventueel bedient, worden hierbij uitdrukkelijk door TOH van de hand gewezen.
1.3 Indien een van de bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in rechte nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen uit deze voorwaarden volledig van toepassing. TOH zal in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk de betreffende bepaling vervangen door een nieuwe bepaling, welke zoveel mogelijk overeenkomt met de nietig verklaarde of vernietigde bepaling.
1.4 Bij onduidelijkheid over een bepaling uit deze voorwaarden of indien zich een situatie voordoet waarin thans niet in deze voorwaarden is voorzien, dient de betreffende bepaling of de situatie zoveel mogelijk naar de intentie van de (overige) voorwaarden te worden uitgelegd.

Artikel 2   Definities
2.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie TOH goederen of diensten levert, een aanbieding of offerte doet of voor wie zij overige werkzaamheden verricht.

Artikel 3   Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 kalenderdagen na dagtekening, tenzij in de offerte of aanbieding een andere termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2 Een overeenkomst tussen TOH en de Klant komt pas tot stand op het moment dat TOH de opdracht schriftelijk heeft aanvaard danwel bevestigd.
3.3 In het geval een opdracht of bestelling van de Klant afwijkt van de schriftelijke bevestiging van TOH, is uitsluitend de bevestiging van TOH bindend.
3.4 De in een offerte of aanbieding, in een filiaal van TOH of in de webshop, vermelde prijzen zijn in beginsel inclusief BTW en exclusief eventuele bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld verzendkosten, tenzij anders vermeld.
3.5 TOH kan niet aan de in een offerte, aanbieding of in de webshop vermelde prijzen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs had kunnen of behoren te begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht TOH niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 De in aanbiedingen of offertes opgegeven prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4   Contractsduur, opschorting en uitvoering
4.1 TOH behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de financiële toestand van de Klant daar naar redelijk oordeel van TOH aanleiding toe geeft. Dit zal het eventuele recht van TOH op schadevergoeding niet beperken.
4.2 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan heeft deze niet te gelden als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn door TOH dient de Klant dan ook eerst TOH schriftelijk in gebreke te stellen en de mogelijkheid te bieden de overeenkomst alsnog naar behoren uit te voeren. De Klant dient daarbij een redelijke termijn te hanteren.
4.3 TOH is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
4.4 TOH kan gedurende de periode dat er sprake is van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Artikel 5   Communicatie
5.1 Voor verkeerde danwel vertraagde verwerking van bestelgegevens van en mededelingen aan de Klant, als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en TOH en de daar eventueel uit voortvloeiende schade, is TOH niet aansprakelijk.

Artikel 6   Afname, transport, levering
6.1 De door TOH opgegeven levertijden dienen ter indicatie, zijn geen fatale termijnen en zullen zoveel mogelijk worden aangehouden. Bij overschrijding van de indicatie kan de Klant jegens TOH geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst vorderen.
6.2 Voor bestellingen geplaatst via de webshop van TOH geldt een levertijd van maximaal 30 kalenderdagen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen TOH en de Klant.
6.3 TOH heeft de keuze voor de wijze van transport van goederen welke via de webshop zijn aangeschaft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen TOH en de Klant.
6.4 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop de goederen in de macht van de Klant worden gebracht op welke wijze dan ook. In het geval de goederen niet door de Klant in een filiaal van TOH worden afgehaald, kan het moment van in de macht brengen van de Klant ook gelegen zijn op het moment dat de goederen op het door de Klant opgegeven adres worden afgeleverd of, bij afwezigheid van de Klant, bij een postkantoor, buren van de Klant of (met welbevinden van de Klant) bij een andere derde.

Artikel 7   Betaling
7.1 Betaling dient afhankelijk van de aankoopwijze op het volgende moment te geschieden, tenzij er sprake is van Relatiegeschenken of een bestelling met een totaalwaarde welke de EUR 500,- te boven gaat: Indien de goederen via webshop of email worden besteld, dient volledige betaling plaats te vinden voorafgaand aan de levering door TOH. Indien de Klant in een filiaal een bestelling bij TOH plaatst of aangeschaft, zal de betaling plaatsvinden voorafgaand aan de afname door of levering aan de Klant.
7.2 In het geval een bestelling op welke wijze gedaan dan ook een totaalwaarde vertegenwoordigt welke meer bedraagt dan EUR 500,-, kan TOH een vooruitbetaling verlangen van minimaal 50%.
7.3 Indien er sprake is van Relatiegeschenken, is betaling na levering op basis van een factuur mogelijk mits dit vooraf door TOH en de Klant is overeengekomen. In dat geval dient betaling door de Klant te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum op een door TOH aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.4 Bij betaling op factuur, is de Klant van rechtswege in verzuim indien deze in gebreke blijft in tijdige betaling. De Klant is alsdan rente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur welke in het geval van een consumentenkoop gelijk is aan de wettelijke rente en in ieder ander geval 1% per maand bedraagt. De rente wordt berekend vanaf het moment van verzuim tot aan de dag van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.5 Betaling vindt plaats op de wijze als volgt: In een filiaal van TOH kan contant, met pin of creditcard (american express, mastercard, visa of maestro) betaald worden. In de webshop van TOH kan betaald worden met creditcard (american express, mastercard, visa of maestro) of iDeal.

Artikel 8   Garanties en retourneren van goederen
8.1 Alleen goederen besteld via de webshop zijn onderhevig aan een periode van 7 werkdagen waarbinnen de Klant de goederen zonder opgave van reden en onder teruggave van de aankoopprijs kan retourneren aan TOH, tenzij een van de volgende voorwaarden van toepassing is: De goederen zijn gemaakt op aanwijzing en naar de specificaties zoals opgegeven door de Klant; De goederen hebben een evident persoonlijk karakter; De goederen kunnen naar hun aard niet geretourneerd worden; De Klant en TOH hebben voorafgaand aan de levering de 7 dagen termijn expliciet buitengesloten.
8.2 Goederen kunnen slechts geretourneerd worden na voorafgaand schriftelijke bevestiging van TOH en op de wijze zoals door TOH bij deze bevestiging wordt aangegeven.
8.3 De Klant kan alleen de goederen retourneren indien deze compleet, onbeschadigd, in ongebruikte staat en in de originele verpakking aan TOH worden overgedragen.
8.4 Het retourneren van goederen is mogelijk tot en met de 21ste kalenderdag na aankoop van het goed door de Klant.
8.5 Voor eventuele schade ontstaan tijdens het retourneren is de Klant aansprakelijk.
8.6 Indien de goederen volledig in overeenstemming met het bovenstaande worden geretourneerd, zal TOH het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten e.d.) binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde goed aan de klant doen toekomen.
8.7 De door TOH te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik naar Nederlands recht zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik van de goederen geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de wettelijke eisen en voorwaarden die daaraan gesteld worden.
8.8 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of behandeling van de goederen, zonder dat daarvoor voorafgaand door TOH schriftelijke toestemming is verleend. De garantie komt ook te vervallen indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar TOH geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen doch niet uitsluitend extreme weersomstandigheden.
8.9 De Klant is gehouden de goederen onmiddellijk bij levering te onderzoeken op gebreken en deze gebreken onverwijld aan TOH door te geven, doch uiterlijk 1 maand na levering.

Artikel 9   Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle goederen blijven volledig eigendom van TOH tot het moment dat de Klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die goederen heeft voldaan.
9.2 Eventuele intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door TOH geleverde producten worden door de Klant volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. TOH kan niet garanderen dat de aan de Klant geleverde goederen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10   Niet toerekenbare tekortkomingen
10.1 TOH is bevoegd de overeenkomst met de Klant door middel van een schriftelijke mededeling aan de Klant ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt of belemmerd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen:
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard ook, voor zover deze is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan TOH toe te rekenen gebeurtenissen of omstandigheden;
b. vertraagde of late toelevering van de goederen door de leveranciers van TOH;
c. transportmoeilijkheden of transportbelemmering van welke aard ook, waardoor het transport van of naar TOH wordt bemoeilijkt of belemmerd, voor zover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvatting niet aan TOH zijn toe te rekenen;
d. de Klant langer dan 2 maanden in verzuim verkeert;
e. de Klant surseance van betaling aanvraagt, danwel in staat van faillissement komt te verkeren;
f. beslag wordt gelegd op een of meerdere eigendommen van de Klant.

Artikel 11   Taal, toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Deze voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal opgesteld. In geval van een geschil de uitleg of inhoud van deze voorwaarden betreffende, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
11.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen TOH en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
11.3 Ieder geschil tussen TOH en de Klant voortkomende uit de overeenkomst, zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
Thinking of Holland is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 55842844.

Contact

Passenger Terminal Amsterdam
Piet Heinkade 23
1019 BR Amsterdam

Tel: 020-4191229
E-mail: contact@thinkingofholland.com

KvK: 55842844
btw id: NL 001777928B35

Openingstijden:

Maandag:  gesloten

Dinsdag:  open 10-18

Woensdag: open 10-14

Donderdag: gesloten

Vrijdag:       open 10-18

Zaterdag:     open 10-18

Zondag:       gesloten

© 2013 - 2024 Thinking of Holland | Algemene Voorwaarden